الهام بهروزی: حبیب صادقی، مروج کتابخوانی و فعال فرهنگی استان بوشهر، کتاب‌های الکترونیکی و توسعه فضای کتابخانه‌های الکترونیکی را در شرایطی که زندگی مردم تحت تاثیر تورم و گرانی‌های افسارگسیخته، فلج شده، راهکاری موثر برای توسعه یادگیری و فرهنگ کتابخوانی و دسترسی آسان‌تر به کتاب یا قیمت مناسب‌تر می‌داند.