اولین ضربه وزارت به ورزشکاران آسیایی/ حسرت دو ساله برای پاداش‌ها
اولین ضربه وزارت به ورزشکاران آسیایی/ حسرت دو ساله برای پاداش‌ها