الهام بهروزی: احمدرضا احمدی معتقد بود که این جهان جای زندگی نیست و باید رفت…