الهام بهروزی:صادق چوبک، همان نویسنده‌ای است که از تراژدی فقر، داستان‌هایی نویی آفرید، از همین رو به عنوان یکی از پایه‌گذاران داستان‌نویسی نوین در ایران شناخته می‌شود. این نویسنده به همراه محمدعلی جمالزاده و صادق هدایت با نوگرایی، تحولاتی را در دنیای داستان معاصر ایجاد کردند.