هواداران صاحبان اصلی استقلال هستند/ نکونام به آرامش نیاز دارد
هواداران صاحبان اصلی استقلال هستند/ نکونام به آرامش نیاز دارد