آمار عجیب از قیمت تمام شده ساخت مسکن/ ساخت خانه متری ۶.۵ میلیون تومان ممکن است؟
آمار عجیب از قیمت تمام شده ساخت مسکن/ ساخت خانه متری ۶.۵ میلیون تومان ممکن است؟

هزینه ساخت یک متر مربع مسکن چقدر است؟ این سئوالی است که این روزها مقامات مختلف و سازندگان و دست‌اندکاران پاسخ متفاوتی بدان می‌دهند.