درباره ما

پایگاه اطلاع رسانی «گناوه آنلاین»

نخستین پایگاه اطلاع رسانی دارای مجوز از هیات نظارت استان بوشهر

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: الیاس احمد حسینی

نشانی: بوشهر،بندر گناوه

«گناوه آنلاین» از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را با رویکرد خبری- تحلیلی و در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی در فضای مجازی شهرستان گناوه و استان بوشهر آغاز کرد.