ابرتورم یا تورم سه رقمی/ تاثیر ماندن یا رفتن بایدن از کاخ سفید بر تورم ایران چیست؟
ابرتورم یا تورم سه رقمی/ تاثیر ماندن یا رفتن بایدن از کاخ سفید بر تورم ایران چیست؟

یک اقتصاددان با اشاره به شرایط تورمی در کشور، می‌گوید: زندگی در یک جامعه‌ی تورمی خلق و خوی مردم ایران را تغییر داده است.