اوضاع استقلال هر روز بدتر می شود/ کاری از دست خطیر برنمی‌آید
اوضاع استقلال هر روز بدتر می شود/ کاری از دست خطیر برنمی‌آید