اگر بازیکنان اصلی بودند شانس صعود داشتیم/ کم نگذاشتیم
اگر بازیکنان اصلی بودند شانس صعود داشتیم/ کم نگذاشتیم