بیرانوند ما را در پرسپولیس کلافه کرد/ او کاری کرد که هضمش سخت بود
بیرانوند ما را در پرسپولیس کلافه کرد/ او کاری کرد که هضمش سخت بود