بیرون آمدن استقلال از این بحران سخت است/ زمان زیادی از دست رفت
بیرون آمدن استقلال از این بحران سخت است/ زمان زیادی از دست رفت