جدال تیم ملی نصف و نیمه ایران با قهرمان المپیک
جدال تیم ملی نصف و نیمه ایران با قهرمان المپیک