رای انسان دوستانه برای رفتارغیراخلاقی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران
رای انسان دوستانه برای رفتارغیراخلاقی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، براساس رأی صادره، محمدحسین کنعانی زادگان، بازیکن تیم ملی فوتبال آقایان به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال متخلف شناخته شده و مستند به بند “و” ماده ۷ آئین نامه اخلاقی فیفا و مواد ۲و۳و۴و۱۵و۳۸ آئین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال به پرداخت دویست میلیون تومان وجه […]

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، براساس رأی صادره، محمدحسین کنعانی زادگان، بازیکن تیم ملی فوتبال آقایان به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال متخلف شناخته شده و مستند به بند “و” ماده ۷ آئین نامه اخلاقی فیفا و مواد ۲و۳و۴و۱۵و۳۸ آئین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال به پرداخت دویست میلیون تومان وجه نقد به حساب هیأت فوتبال شهرستان زلزله زده خوی جهت توسعه فوتبال در رده‌های پایه آن شهرستان به عنوان فعالیت اجتماعی در امر فوتبال محکوم شده است.
رأی فوق ظرف مدت هفت روز با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده ۶۳ آئین نامه اخلاق قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف می‌باشد.