شب کابوس‌وار برای پرسپولیس/ بیرانوند فسخ کرد،عضو هیات مدیره تهدید
شب کابوس‌وار برای پرسپولیس/ بیرانوند فسخ کرد،عضو هیات مدیره تهدید