شکست کبدی ایران در فینال پرتنش/ هند برای هشتمین بار قهرمان شد
شکست کبدی ایران در فینال پرتنش/ هند برای هشتمین بار قهرمان شد