عطایی به دوره‌های پیشرفته مربیگری اعزام شود/ از ژاپن درس بگیریم
عطایی به دوره‌های پیشرفته مربیگری اعزام شود/ از ژاپن درس بگیریم