عطایی خویشتن‌دار باشد و انتقادات را بپذیرد/ مردم احساسی نیستند
عطایی خویشتن‌دار باشد و انتقادات را بپذیرد/ مردم احساسی نیستند