کریمی و معاونش به استقلال خیانت کردند/ نمایش«بیرانوند» مسخره بود!
کریمی و معاونش به استقلال خیانت کردند/ نمایش«بیرانوند» مسخره بود!