گزارش مرکز آمار: رشد اقتصادی ١۴٠٠ مثبت شد
گزارش مرکز آمار: رشد اقتصادی ١۴٠٠ مثبت شد

مرکز آمار ایران در گزارشی از رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١۴٠٠ به رقم ٧۵۶ هزار میلیارد تومان با نفت و ۶۵١ هزار میلیاردتومان بدون احتساب نفت رسیده است؛ این در حالی است که در سال گذشته با نفت ٧٢۵ هزار میلیارد تومان و بدون نفت ۶٢٨ هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۴,٣ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٣.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١۴٠٠ دارد.
در سال ١۴٠٠ رشته فعالیت‌ها گروه کشاورزی ٣,٧-، گروه صنایع و معادن شش و گروه خدمات ۴.۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ۴٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه،مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.
٢٢٣٢٢٣