پوشش‌های نوین گلخانه‌ای علاوه بر تامین نور مناسب برای محصولات مختلف، قابلیت حفاظت فیزیکی و حفظ دما و رطوبت را نیز دارند. کشاورزی با پیشرفت‌های گسترده‌ای روبرو بوده و از سمت کشت سنتی به سمت کشت نوین در حال تغییر است که استفاده از کشت گلخانه‌ای یکی از مهمترین تحولات در این حوزه است. پوشش‌های […]

پوشش‌های نوین گلخانه‌ای علاوه بر تامین نور مناسب برای محصولات مختلف، قابلیت حفاظت فیزیکی و حفظ دما و رطوبت را نیز دارند.

کشاورزی با پیشرفت‌های گسترده‌ای روبرو بوده و از سمت کشت سنتی به سمت کشت نوین در حال تغییر است که استفاده از کشت گلخانه‌ای یکی از مهمترین تحولات در این حوزه است.
پوشش‌های نوین گلخانه‌ای باعث شده تا ضمن تأمین نیازهای گیاهان، طول عمر گلخانه‌ها افزایش یافته و در مقابل شرایط محیطی نیز پایداری بهتر و بیشتری داشته باشند.