اردوی جهادی بسیج جامعه پزشکی بوشهر در منطقه خاییز تنگستان برگزار و با استقبال گسترده اهالی این منطقه روبرو شد.اردوی جهادی بسیج جامعه پزشکی بوشهر در منطقه خاییز تنگستان با همراهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و معاون بهداشت برگزار و با استقبال گسترده اهالی این منطقه روبرو شد.

اردوی جهادی بسیج جامعه پزشکی بوشهر در منطقه خاییز تنگستان برگزار و با استقبال گسترده اهالی این منطقه روبرو شد.اردوی جهادی بسیج جامعه پزشکی بوشهر در منطقه خاییز تنگستان با همراهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و معاون بهداشت برگزار و با استقبال گسترده اهالی این منطقه روبرو شد.