آبگرفتگی معابر قصه تکراری شهر بوشهر در روزهای بارانی است.شدت بارش‌ها در شهر بوشهر باعث شده تا آب در برخی از معابر جمع شده و تردد را برای مردم سخت‌تر کند.

آبگرفتگی معابر قصه تکراری شهر بوشهر در روزهای بارانی است.شدت بارش‌ها در شهر بوشهر باعث شده تا آب در برخی از معابر جمع شده و تردد را برای مردم سخت‌تر کند.