بوشهر- ایرنا – جلسه ستاد پیشگیری و هماهنگی فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان بوشهر روز شنبه با حضور احمد محمدی زاده استاندار و رئیس ستاد مدیریت بحران این استان در سالن کوثر برگزار شد.

بوشهر- ایرنا – جلسه ستاد پیشگیری و هماهنگی فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان بوشهر روز شنبه با حضور احمد محمدی زاده استاندار و رئیس ستاد مدیریت بحران این استان در سالن کوثر برگزار شد.